Isporuka robe

Kupljenu robu isporučujemo Vam u roku od 5 radnih dana

Isporuku robe vršimo sopstvenim vozilom (do 140 kg), putem kurirskih službi (do 140 kg) ili ličnim preuzimanjem kod nas u magacinu.

Za isporuku gabaritne robe tražite našu specijalnu ponudu.

Akcijske cene ne sadrže troškove prevoza.

Poštovani kupci,

Za prijavu reklamacije potrebno je da se obratite nama elektronskim ili telefonskim putem, pozivom telefonskog broja 063/10-30-353, 063/10-30-073 ili putem e-maila: info@tcserbia.com
Reklamacija se može izjaviti radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Prilikom izjavljivanja reklamacije potrebno je da priložite račun ili drugi dokaz o kupovini. U roku od 8 dana dobićete pisanim ili elektronskim putem odgovor na reklamaciju koji će sadržati odluku o reklamaciji. Ukoliko je reklamacija prihvaćena, odluka će sadržati predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Postupak obuhvata sledeće aktivnosti:

 • Prijem i evidentiranje reklamacije korisnika
 • Obrada podataka iz reklamacije
 • Odobrenje za rešavanje reklamacije
 • Obrada troškova reklamacije
 • Verifikovanje i zaključivanje reklamacije

  KUPAC JE DUŽAN:

 • Da prilikom preuzimanja uređaja ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije, toga tipa, neće uvažiti,
 • Da se pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje.
 • Da obezbedi ambijentalne uslove navedene u dokumentaciji uređaja.
 • Da obezbedi ambijentalne uslove bez uticaja bilo kojeg vida zračenja.
 • Da obezbedi stabilan i bez smetnji izvor strujnog napajanja.
 • Da proizvod poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje istog i da se pre prve upotrebe proizvoda upozna sa uslovima rada, uslovima ove garancije, kao i tehničkom dokumentacijom.
 • Da prilikom reklamacije uređaja obavezno priloži: originalni račun (fakturu), originalni overeni garantni list, jer se u protivnom garancija neće uvažiti. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.

  Garancija ne važi za/i u slučaju kada ie razlog za reklamaciju (kvar) nastao usled:

 • Neadekvatne instalacije ili nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
 • Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja u transportu, prilikom raspakivanja ili korišćenja uređaja.
 • Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i prateæćh pojava.
 • Više sile i elementarnih nepogoda.
 • Ne autorizovanih prepravki i popravki i posledica nastalih usled toga.
 • Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.

  GUBITAK GARANCIJE NASTAJE:

 • Ukoliko utvrdimo da je na reklamiranoj opremi vršena neovlašćena servisna intervencija.
 • Nestručnim i nesavesnim korišćenjem proizvoda.
 • Nepridržavanjem uslova definisanim u poglavlju Obaveza kupca

  GARANCIJSKE OBAVEZE I USLOVI.
  (Navodi su preuzeti iz: "Zakona o zaštiti potrošača" član: 20.-32., "Zakona o obligacionim odnosima" član: 501.-507. i "Zakona o standardizaciji član: 9., 39.,40.)

  GARANTNE IZJAVE:

 • Garantni rok je dve godine (2 god)
 • Garantujemo da će proizvodi ispravno funkcionisati u skladu sa navedenim tehničkim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje.
 • U garantnom roku, obezbeđujemo: otklanjanje eventualnih kvarova, tehničkih nedostataka i originalne rezervne delove, o našem trošku, ako je do neispravnosti proizvoda došlo prilikom upotrebe na način predviđen uputstvom za rukovanje.
 • Dobijanjem ovog garantnog lista, smatra se da je krajnji kupac upoznat i saglasan sa svime što u njemu piše.

  GARANTNI USLOVI I OBAVEZE:

 • Garancija počinje od dana prodaje proizvoda krajnjem kupcu.
 • Garantni rok se produžava za vreme trajanja popravke, a datum novog garantnog roka se upisuje u garantni list. Na ugrađene/zamenjene delove daje se posebna garancija, u skladu sa garancijom proizvođača delova.
 • Obavezujemo se da ćemo u slučaju reklamacije na funkcionalnost uređaja, u toku garantnog perioda: popraviti, zameniti drugim uređajem, koji može biti nov ili ekvivalentan novom ili sličnih karakteristika ili predviđenom zamenom od strane proizvođača, u razumnom vremenskom periodu.
 • Ukoliko ne budemo mogli da otklonimo kvar ili ne budemo u mogućnosti da zamenimo uređaj, u roku od 30 dana od datuma prijema uređaja na servis, kupcu će biti odobren povraćaj plaćenog iznosa, za dati proizvod, u visini cene tog proizvoda na dan povraćaja finansijskih sredstava.
 • U slučaju neopravdane reklamacije kupac snosi sve eventualne troškove, po važećem cenovniku našeg servisa.
 • U tehnološkom veku trajanja proizvoda, (5 (pet) god.), koji teče nakon isteka garantnog roka, obezbedićemo servisne usluge i rezervne delove.
 • Usluge na terenu i/ili održavanje, koji nisu uračunati u cenu proizvoda, rešavaju se prema važećem cenovniku.
 • Servisiranje se može vršiti ili putem izlaska servisera na teren ili povlačenjem uređaja u servis uvoznika. Servisiranje će započeti najkasnije 48 sati po prijemu reklamacije.

 • REFERENCES

  TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image
  More

  NEWS AND ACTUALITIES IN OUR NEWSLETTERS

  Subscribe to our newsletters for fresh news, discounts or offers!