Skupocene proizvode dostavljamo Vam besplatno

Dostava je besplatna u celoj teritoriji Srbije iznad 20.000,00 din. Isporuku vršimo sa kurirskom službom u roku od 5 dana.

Za expres isporuku, tražite našu ponudu.

Akcijske cene ne sadrže troškove prevoza.

Poštovani kupci,

Za prijavu reklamacije potrebno je da se obratite nama elektronskim ili telefonskim putem, pozivom telefonskog broja 063/10-30-353, 063/10-30-073 ili putem e-maila: info@tcserbia.com
Reklamacija se može izjaviti radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Prilikom izjavljivanja reklamacije potrebno je da priložite račun ili drugi dokaz o kupovini. U roku od 8 dana dobićete pisanim ili elektronskim putem odgovor na reklamaciju koji će sadržati odluku o reklamaciji. Ukoliko je reklamacija prihvaćena, odluka će sadržati predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Postupak obuhvata sledeće aktivnosti:

 • Prijem i evidentiranje reklamacije korisnika
 • Obrada podataka iz reklamacije
 • Odobrenje za rešavanje reklamacije
 • Obrada troškova reklamacije
 • Verifikovanje i zaključivanje reklamacije

  KUPAC JE DUŽAN:

 • Da prilikom preuzimanja uređaja ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije, toga tipa, neće uvažiti,
 • Da se pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje.
 • Da obezbedi ambijentalne uslove navedene u dokumentaciji uređaja.
 • Da obezbedi ambijentalne uslove bez uticaja bilo kojeg vida zračenja.
 • Da obezbedi stabilan i bez smetnji izvor strujnog napajanja.
 • Da proizvod poveri na upotrebu licima obučenim za korišćenje istog i da se pre prve upotrebe proizvoda upozna sa uslovima rada, uslovima ove garancije, kao i tehničkom dokumentacijom.
 • Da prilikom reklamacije uređaja obavezno priloži: originalni račun (fakturu), originalni overeni garantni list, jer se u protivnom garancija neće uvažiti. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.

  Garancija ne važi za/i u slučaju kada ie razlog za reklamaciju (kvar) nastao usled:

 • Neadekvatne instalacije ili nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
 • Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja u transportu, prilikom raspakivanja ili korišćenja uređaja.
 • Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i prateæćh pojava.
 • Više sile i elementarnih nepogoda.
 • Ne autorizovanih prepravki i popravki i posledica nastalih usled toga.
 • Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.

  GUBITAK GARANCIJE NASTAJE:

 • Ukoliko utvrdimo da je na reklamiranoj opremi vršena neovlašćena servisna intervencija.
 • Nestručnim i nesavesnim korišćenjem proizvoda.
 • Nepridržavanjem uslova definisanim u poglavlju Obaveza kupca

  GARANCIJSKE OBAVEZE I USLOVI.
  (Navodi su preuzeti iz: "Zakona o zaštiti potrošača" član: 20.-32., "Zakona o obligacionim odnosima" član: 501.-507. i "Zakona o standardizaciji član: 9., 39.,40.)

  GARANTNE IZJAVE:

 • Garantni rok je dve godine (2 god)
 • Garantujemo da će proizvodi ispravno funkcionisati u skladu sa navedenim tehničkim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje.
 • U garantnom roku, obezbeđujemo: otklanjanje eventualnih kvarova, tehničkih nedostataka i originalne rezervne delove, o našem trošku, ako je do neispravnosti proizvoda došlo prilikom upotrebe na način predviđen uputstvom za rukovanje.
 • Dobijanjem ovog garantnog lista, smatra se da je krajnji kupac upoznat i saglasan sa svime što u njemu piše.

  GARANTNI USLOVI I OBAVEZE:

 • Garancija počinje od dana prodaje proizvoda krajnjem kupcu.
 • Garantni rok se produžava za vreme trajanja popravke, a datum novog garantnog roka se upisuje u garantni list. Na ugrađene/zamenjene delove daje se posebna garancija, u skladu sa garancijom proizvođača delova.
 • Obavezujemo se da ćemo u slučaju reklamacije na funkcionalnost uređaja, u toku garantnog perioda: popraviti, zameniti drugim uređajem, koji može biti nov ili ekvivalentan novom ili sličnih karakteristika ili predviđenom zamenom od strane proizvođača, u razumnom vremenskom periodu.
 • Ukoliko ne budemo mogli da otklonimo kvar ili ne budemo u mogućnosti da zamenimo uređaj, u roku od 30 dana od datuma prijema uređaja na servis, kupcu će biti odobren povraćaj plaćenog iznosa, za dati proizvod, u visini cene tog proizvoda na dan povraćaja finansijskih sredstava.
 • U slučaju neopravdane reklamacije kupac snosi sve eventualne troškove, po važećem cenovniku našeg servisa.
 • U tehnološkom veku trajanja proizvoda, (5 (pet) god.), koji teče nakon isteka garantnog roka, obezbedićemo servisne usluge i rezervne delove.
 • Usluge na terenu i/ili održavanje, koji nisu uračunati u cenu proizvoda, rešavaju se prema važećem cenovniku.
 • Servisiranje se može vršiti ili putem izlaska servisera na teren ili povlačenjem uređaja u servis uvoznika. Servisiranje će započeti najkasnije 48 sati po prijemu reklamacije.

 • REFERENCE

  TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image
  Opširnije

  NOVOSTI I AKTUELNOSTI

  Upišite se na našu mailing listu i budite uvek prvi informisani o najnovijim ponudama